Tháng Tư 16, 2024

Đa thức P trong đẳng thức \(\frac{5{{(y-x)}^{2}}}{5{{x}^{2}}-5xy}=\frac{x-y}{P}\) là:

Đa thức P trong đẳng thức \(\frac{5{{(y-x)}^{2}}}{5{{x}^{2}}-5xy}=\frac{x-y}{P}\) là:

A. \(P=x+y\)

B. \(P=5(x-y)\)

C. \(P=5(y-x)\)

D. \(P=x\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\frac{5{{(y-x)}^{2}}}{5{{x}^{2}}-5xy}=\frac{5{{(x-y)}^{2}}}{5x(x-y)}=\frac{x-y}{x}\Rightarrow \frac{x-y}{x}=\frac{x-y}{P}\Rightarrow P=x.\)

Chọn D.