Tháng Hai 24, 2024

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{{1 – 3x}}{{x + 2}}$ ?
A. $x = – 2$
B. $y = \frac{1}{2}$
C. $y = – 3$
D. $x = – 3$
Hướng dẫn
Ta có:$\mathop {\lim }\limits_{x \to \pm \infty } y = – 3$
Vậy đồ thị hàm số nhận đường thẳng y=-3 làm tiệm cận ngang.