Tháng Mười Một 27, 2021

Dưới triều Tần, nông dân được phân hóa thành các bộ phận chính nào?

Dưới triều Tần, nông dân được phân hóa thành các bộ phận chính nào?

A. Giai cấp địa chủ, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh

B. Nông dân lĩnh canh, nông dân tự canh, tư sản dân tộc.

C. Phú nông, nông dân tự canh, nông dân lĩnh canh.

D. Phú nông, nông dân lĩnh canh, tiểu tư sản trí thức

Hướng dẫn

Dưới triều Tần, nông dân đã bị phân hóa. Một bộ phận giàu có trở thành giai cấp bóc lột (giai cấp địa chủ). Một số khác vẫn giữ được ruộng đất để cày cấy trở thành nông dân tự canh. Số nông dân còn lại là những người rất nghèo, không có ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy – gọi là nông dân lĩnh canh.

Đáp án cần chọn là: A