Tháng Mười Một 28, 2021

Chữ viết của một tộc người ở nước ta có nguồn gốc từ chữ Phạn là?

Chữ viết của một tộc người ở nước ta có nguồn gốc từ chữ Phạn là?

A. Dân tộc Chăm

B. Dân tộc Mường

C. Dân tộc Nùng

D. Dân tộc Tày

Hướng dẫn

Người Chăm là dân tộc bản địa cư trú lâu đời ở khu vực miền Trung Việt Nam. Trong quá trình tồn tại và phát triển tộc người, dân tộc Chăm đã sáng lập nên một Nhà nước mang quốc hiệu Champa. Do trải qua nhiều biến cố trong lịch sử, dân tộc Chăm ngày nay phân bố phân tán thành nhiều khu vực thuộc tỉnh thành khác nhau như Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên, Châu Đốc,…

Trong suốt quá trình phát triển lịch sử, chữ viết của người Chăm cũng đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Lúc đầu, tộc người Chăm vay mượn văn tự Ấn Độ cổ (chữ Phạn (Sanskrit)) để ghi chép và giao dịch hàng ngày. Dần dần, dựa trên hệ thống chữ viết này, người Chăm đã sáng tạo nhiều loại hình chữ viết ngày càng hoàn thiện hơn nhằm để ghi chép các sự kiện lịch sử, phục vụ nhu cầu giáo dục, truyền dạy kiến thức và văn hóa cho thế hệ sau.

Đáp án cần chọn là: A