Tháng Mười 23, 2021

Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?

Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây?
A. Giải phóng năng lượng
B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp
C. Tích luỹ năng lượng
D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

Hướng dẫn

Đồng hóa là quá trình tổng hợp từ các nguyên liệu đơn giản thành những chất đặc trưng của tế bào
và tích lũy năng lượng.
Đáp án cần chọn là: C