Tháng Mười 19, 2021

Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì ?

Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để làm gì ?
A. Tổng hợp chất mới
B. Sinh công
C. Sinh nhiệt
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng để tổng hợp chất mới, sinh công, sinh
nhiệt.
Đáp án cần chọn là: D