Tháng Bảy 2, 2022

Đối tượng nào sau đây thuộc thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của đảng ủy cơ sở.

Đối tượng nào sau đây thuộc thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của đảng ủy cơ sở.

A. Đảng viên.

B. Đảng ủy viên đảng ủy cơ sở.

C. Chi ủy viên chi bộ trực thuộc.

D. Bí thư chi bộ trực thuộc là đảng ủy viên đảng ủy cơ sở.

Chọn đáp án là C