Tháng Mười Hai 8, 2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? Tập trung dân chủ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Tập trung dân chủ.