Tháng Mười Một 30, 2023

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? Tập trung dân chủ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Tập trung dân chủ.