Tháng Ba 1, 2024

Đỗ tiến sĩ năm 1442, từng giữ những chức vụ quan trọng ở 2 viện chuyên trách về giáo dục và văn hóa thời Lê, là Quốc tử giám và Quốc sử viện, ông là tác giả chính của bộ sử lớn Đại việt sử ký toàn thư, hoàn thành năm 1479- cách đây hơn 500 năm. Ông là ai? Ngô Sĩ Liên

Đỗ tiến sĩ năm 1442, từng giữ những chức vụ quan trọng ở 2 viện chuyên trách về giáo dục và văn hóa thời Lê, là Quốc tử giám và Quốc sử viện, ông là tác giả chính của bộ sử lớn Đại việt sử ký toàn thư, hoàn thành năm 1479- cách đây hơn 500 năm. Ông là ai?

Ngô Sĩ Liên