Tháng Sáu 8, 2023

Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 3cm và 7cm, thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:

Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 3cm và 7cm, thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:

A. 10 cm

B. 5 cm

C. 4 cm

D. 2 cm

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Độ dài đường trung bình của hình thang bằng nửa tổng độ dài hai đấy.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường trung bình của hình thang là: (3 + 7) : 2 = 5(cm)