Tháng Mười 17, 2021

Điều nào sau đây có thể gây cản trở đến giấc ngủ của bạn ?

Điều nào sau đây có thể gây cản trở đến giấc ngủ của bạn ?
A. Tâm trạng bất ổn
B. Tiếng ồn
C. Ánh sáng mạnh
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Tâm trạng bất ổn, tiếng ồn, ánh sáng mạnh đều có thể gây cản trở đến giấc ngủ.
Đáp án cần chọn là: D