Tháng Bảy 2, 2022

Điều lệ Đảng hiện hành quy định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức là?

Điều lệ Đảng hiện hành quy định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức là?

A. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, khai trừ.

B. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, cách chức.

C. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

D. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, hạ bậc lương.

Chọn đáp án là C