Tháng Mười 19, 2021

: Điền vào chỗ trống: “Ở kì sau của nguyên phân:…(1)… trong nhiễm sắc thể kép tách nhau ra ở tâm động tạo thành nhóm …(2)…, mỗi nhóm trôi về một cực của tế bào”.

: Điền vào chỗ trống: “Ở kì sau của nguyên phân:…(1)… trong nhiễm sắc thể kép tách nhau ra
ở tâm động tạo thành nhóm …(2)…, mỗi nhóm trôi về một cực của tế bào”.
A. (1): 4 cromatit; (2): nhiếm sắc thể
B. (1): 2 nhiễm sắc thể đơn; (2): 2 cromatit.
C. (1): 2 cromatit; (2): nhiễm sắc thể đơn
D. (1): 2 nhiễm sắc thể đơn; (2): cromatit.

Hướng dẫn

Điền vào chỗ trống: “Ở kì sau của nguyên phân: 2 cromatit trong nhiễm sắc thể kép tách nhau ra
ở tâm động tạo thành nhóm nhiễm sắc thể đơn, mỗi nhóm trôi về một cực của tế bào”.
Đáp án cần chọn là: C