Tháng Năm 28, 2023

Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng: \(\left( 6x{{y}^{2}}+4{{x}^{2}}y-2{{x}^{3}} \right):2x=…..\)

Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng: \(\left( 6x{{y}^{2}}+4{{x}^{2}}y-2{{x}^{3}} \right):2x=…..\)

A. \(3{{y}^{2}}+2xy-{{x}^{2}}\)

B. \(3{{y}^{2}}+2xy+{{x}^{2}}\)

C. \(3{{y}^{2}}-2xy-{{x}^{2}}\)

D. \(3{{y}^{2}}+2xy\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép chia đa thức cho đơn thức tuân theo quy tắc \(\left( {A + B – C} \right):D = A:D + B:D – C:D\) .

– Kết quả thu được là đa thức cần điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{align} & \,\,\,\,\left( 6x{{y}^{2}}+4{{x}^{2}}y-2{{x}^{3}} \right):2x \\ & =6x{{y}^{2}}:2x+4{{x}^{2}}y:2x-2{{x}^{3}}:2x \\ & =3{{y}^{2}}+2x-{{x}^{2}}. \\\end{align}\)

Chọn A.