Tháng Tư 2, 2023

Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/…

Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/…

A. 20

B. -60

C. 60

D. 30

Hướng dẫn

Chọn đáp án D