Tháng Tư 2, 2023

Hãy chọn phân số không bằng phân số -8/9 trong các phân số dưới đây ?

Hãy chọn phân số không bằng phân số -8/9 trong các phân số dưới đây ?

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

Hướng dẫn

Chọn đáp án B

A. 3$^{2}$.7$^{2}$

B. 3$^{3}$.7$^{3}$.11.19

C. 3$^{2}$.7$^{2}$.11.19

D. 3$^{3}$.7$^{2}$.11.19

Hướng dẫn

BCNN hay mẫu số chung nguyên dương nhỏ nhất của hai mẫu đã cho là 3$^{3}$.7$^{2}$.11.19

Chọn đáp án D