Tháng Ba 21, 2023

Chọn câu sai?

Chọn câu sai?

A. 1/3 = 45/135

B. -13/20 = 26/-40

C. -4/15 = -16/-60

D. 6/7 = -42/-49

Hướng dẫn

Đáp án A: Vì 1.135 = 3.45 nên 1/3 = 45/135 ⇒ A đúng

Đáp án B : Vì (-13).(-40) = 20.26 nên -13/20 = 26/-40 ⇒ B đúng

Đáp án C : Vì (-4).(-60) ≠ 15.(-16) nên -4/15 ≠ -16/-60 ⇒ C sai

Đáp án D : Vì 6.(-49) = 7.(-42) nên 6/7 = -42/-49 ⇒ D đúng

Chọn đáp án C