Tháng Ba 31, 2023

Điền dấu “x” vào ô thích hợp: Câu Đúng Sai a. Giá trị tuyệt đối của 0 là 0 b. Giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó c. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là một số nguyên âm d. Trong hai số số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số đó nhỏ hơn e. Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau

Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Câu Đúng Sai

a. Giá trị tuyệt đối của 0 là 0

b. Giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó

c. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là một số nguyên âm

d. Trong hai số số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì số đó nhỏ hơn

e. Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau

Hướng dẫn

a. Đúng

b. Đúng

c. Sai vì Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là một số nguyên dương, chẳng hạn: |-3| = 3

d. Sai vì Trong hai số số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì thì số đó lớn hơn, chẳng hạn:

Ta có : |-10| < |-19|

Mà -10 > -19

e. Đúng, chẳng hạn

|-8| = 8;

|8| = 8 và 8; -8 là hai số đối nhau

C. Bài tập vận dụng