Tháng Ba 1, 2024

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

A. 3

B. -3

C. -4

D. 4

Hướng dẫn

Điểm nằm bên trái điểm -1 và cách điểm -1 ba đơn vị là điểm -4

Chọn đáp án C.