Tháng Ba 24, 2023

chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Các số tự nhiên khác 0 còn gọi là các số nguyên dương

B. Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a

C. Các số -3;-2;-1 là các số nguyên âm

D. Số 0 là số nguyên dương

Hướng dẫn

Câu D. Số 0 là số nguyên dương, sai vì số 0 không là số nguyên dương cũng không là số nguyên âm

Chọn câu D