Tháng Ba 29, 2023

Chọn câu sai?

Chọn câu sai?

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ Z

C. Z = {…; -2; -1; 0; 1; 2; …}

D. Z = {…; -2; -1; 1; 2; …}

Hướng dẫn

Ta có:

+ Tập hợp các số nguyên Z = {…; -2; -1; 0; 1; 2; …} nên C đúng, D sai do thiếu số 0

+ Tập hợp các số tự nhiên N = {0; 1; 2; 3; …}

các số tự nhiên khác 0 là N* = {1; 2; 3; …}

nên N ⊂ Z; N* ⊂ Z

do đó A, B đúng.

Chọn đáp án D.