Tháng Ba 1, 2024

Chọn câu đúng:

Chọn câu đúng:

A. -6 ∈ N

B. 9 ∉ Z

C. -9 ∈ N

D. -10 ∈ Z

Hướng dẫn

A. -6 ∈ N sai

B. 9 ∉ Z sai

C. -9 ∈ N sai

D. -10 ∈ Z Đúng

Chọn đáp án D.