Tháng Mười Một 28, 2021

Để thoát khỏi lãnh địa, một số thợ thủ công đi

Để thoát khỏi lãnh địa, một số thợ thủ công đi

A. Nông nghiệp

B. Thủ công nghiệp

C. Lãnh địa

D. Thương nghiệp

Hướng dẫn

Đáp án: A