Tháng Năm 26, 2022

Dãy số sau : \(-0,45\); \(\frac{3}{{ – 8}}\); \(\frac{{ – 9}}{{20}}\); \(-0,375\); \(\frac{{ – 27}}{{60}}\) được biểu diễn bởi mấy điểm trên trục số:

Dãy số sau : \(-0,45\); \(\frac{3}{{ – 8}}\); \(\frac{{ – 9}}{{20}}\); \(-0,375\); \(\frac{{ – 27}}{{60}}\) được biểu diễn bởi mấy điểm trên trục số:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Hướng dẫn

giải chi tiết:

Ta thấy \(\frac{3}{{ – 8}}=-0,375\); \( – 0,45 = \frac{{ – 9}}{{20}} = \frac{{ – 27}}{{60}}\) nên dãy \(-0,45\); \(\frac{3}{{ – 8}}\); \(\frac{{ – 9}}{{20}}\); \(-0,375\); \(\frac{{ – 27}}{{60}}\) biểu diễn 2 điểm trên trục số là \(\frac{3}{{ – 8}}\); \(\frac{{ – 9}}{{20}}\).

Chọn B