Tháng Ba 3, 2024

Đây chính là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. Đó là lời nhận định của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về sự ra đời của tổ chức: Việt Nam Quang phục Hội Thanh niên Cao vọng Đảng Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội Tâm tâm xã.

Đây chính là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. Đó là lời nhận định của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về sự ra đời của tổ chức:

  • Việt Nam Quang phục Hội
  • Thanh niên Cao vọng Đảng
  • Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội
  • Tâm tâm xã.