Tháng Bảy 4, 2022

Đảng viên A, được cấp ủy có thẩm quyền quyết định kết nạp vào Đảng ngày /5/2012, Chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào ngày 30/5/2012. Vậy, sau khi được công nhận đảng viên chính thức, ngày tính tuổi đảng đối với đảng viên A là ngày nào?

Đảng viên A, được cấp ủy có thẩm quyền quyết định kết nạp vào Đảng ngày /5/2012, Chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào ngày 30/5/2012. Vậy, sau khi được công nhận đảng viên chính thức, ngày tính tuổi đảng đối với đảng viên A là ngày nào?

A. Ngày 19/5/2012.

B. Ngày 19/5/2013.

C. Ngày 30/5/2012.

D. Ngày 30/5/2013.

Chọn đáp án là A