Tháng Mười Một 28, 2021

Đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là

Đặc điểm của chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là

A. Chế độ phong kiến tập quyền

B. Chế độ phong kiến phân quyền

C. Chế độ quân chủ chuyên chế

D. Chế độ thần quyền

Hướng dẫn

Sau khi đế quốc Rô – ma sụp đổ, các vương công địa phương ra sức chia nhau ruộng đất và chiếm ruộng của nông dân làm lãnh địa và trở thành lãnh chúa. Mỗi lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của mình như một ông vua, có quân đội, có tòa án, luật pháp riêng, có chế độ thuế khóa, tiền tệ, cân đong, đo lường riêng. Nhà vua thực chất là một lãnh chúa lớn → Chế độ phong kiến phương Tây giai đoạn đầu là chế độ phong kiến phân quyền.

Đáp án cần chọn là: B