Tháng Mười Một 28, 2021

Ý nào sau đây phản ánh không đúng về tình hình các nước phương Tây từ thế kỉ XV – XVI?

Ý nào sau đây phản ánh không đúng về tình hình các nước phương Tây từ thế kỉ XV – XVI?

A. Chủ nghĩa Tư bản chủ nghĩa phát triển.

B. Bước vào thời kì hậu kì trung đại.

C. Chuẩn bị cho sự ra đời của Chủ nghĩa tư bản.

D. Chế độ phong kiến suy vong.

Hướng dẫn

Thế kỉ XV – XVI là giai đoạn hậu kì trung đại, giai đoạn suy vong của chế độ phong kiến và chuẩn bị cho sự ra đời của chủ nghĩa tư bản. Thời kì này chủ nghĩa tư bản chưa chính thức ra đời nên không thể nói: Chủ nghĩa tư bản phát triển là đặc điểm của giai đoạn hậu kì trung đại phương Tây.

Đáp án cần chọn là: A