Tháng Mười 17, 2021

Cung phản xạ có đặc điểm

Cung phản xạ có đặc điểm
A. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.
B. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản
ứng trả lời.
C. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan
phản ứng.
D. cả A và B.

Hướng dẫn

Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh
đến cơ quan phản ứng
Đáp án cần chọn là: B