Tháng Bảy 4, 2022

Công tác xây dựng đảng ở chi bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII gồm nội dung nào dưới đây?

Công tác xây dựng đảng ở chi bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII gồm nội dung nào dưới đây?

A. Chính trị, tư tưởng

B. Chính trị, tổ chức

C. Chính trị, tư tưởng, tổ chức.

D. Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Chọn đáp án là D