Tháng Ba 21, 2023

Công cuộc đổi mới của đất nước ta tiến hành từ đại hội mấy của Đảng? Đáp: Đại hội VI của Đảng.

Công cuộc đổi mới của đất nước ta tiến hành từ đại hội mấy của Đảng?

Đáp: Đại hội VI của Đảng.