Tháng Ba 29, 2023

Có một giống bèo hoa dâu cứ sau mỗi ngày lại sinh ra gấp đôi. Khi thả một cây vào hồ thì sau 36 ngày, bèo lan kín mặt hồ. Hỏi nếu ban đầu cho 16 cây bèo thì bao lâu bèo lan kín mặt hồ? Đáp: 32 ngày. Do 16 = 24 ; nếu thả 16 cây bằng thả 1 cây trước đó 4 ngày ==> 36 – 4 = 32.

Có một giống bèo hoa dâu cứ sau mỗi ngày lại sinh ra gấp đôi. Khi thả một cây vào hồ thì sau 36 ngày, bèo lan kín mặt hồ. Hỏi nếu ban đầu cho 16 cây bèo thì bao lâu bèo lan kín mặt hồ?

Đáp: 32 ngày. Do 16 = 24 ; nếu thả 16 cây bằng thả 1 cây trước đó 4 ngày ==> 36 – 4 = 32.