Tháng Ba 21, 2023

Có bao nhiêu số nguyên x, biết x ⋮ 5 và |x| < 30

Có bao nhiêu số nguyên x, biết x ⋮ 5 và |x| < 30

A. 12

B. 13

C. 11

D. 10

Hướng dẫn

B(5) = {0; ±5; ±10; ±15; ±20; ±25; ±30; …}

Vậy các số nguyên x cần tìm là {0; ±5; ±10; ±15; ±20; ±25}

Có tất cả 11 số nguyên cần tìm.

Chọn đáp án C.