Tháng Ba 5, 2024

Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau:

Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ sau:

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

Hướng dẫn

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

(A, O, C), (B, O, D), (D, C, E), (B, H, C), (A, I, H), (A, I, E), (A, H, E), (I, H, E), (D, O, I), (D, I, B), (O, I, B)

Vậy có tất cả 11 bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ.

Chọn đáp án B.