Tháng Tư 2, 2023

Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây:

Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây:

A. 7

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là: (A, I, H), (B, I, K), (A, K, C), (B, H, C).

Vậy có 4 bộ ba điểm thỏa mãn bài toán.

Chọn đáp án B.