Tháng Mười 26, 2021

Chức năng của tiểu não là gì?

Chức năng của tiểu não là gì?
A. Giữ thăng bằng cơ thể và điều hòa các cứ động đi đứng
B. Bán cẩu tiêu não duy trì tinh cường cơ
C. Tiểu não điều hòa, phối hợp các cơ
D. Tiểu não điều hòa, phối hợp các cửđộng phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

Hướng dẫn

Chức năng của tiểu não là: điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.
Đáp án cần chọn là: D