Tháng Năm 31, 2023

Cho\(\sqrt {x – 1} = 2\), giá trị của \(x\) là: A \( – 3\) B 3 C \( – 1\) D 5

Cho\(\sqrt {x – 1} = 2\), giá trị của \(x\) là:

A \( – 3\)

B 3

C \( – 1\)

D 5

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Giải phương trình chứa căn

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x \ge 1.\)

\(\sqrt {x – 1} = 2 \Leftrightarrow x – 1 = 4 \Leftrightarrow x = 5\;\;\left( {tm} \right).\)

Chọn đáp án D