Tháng Ba 21, 2023

Chọn phát biểu đúng:

Chọn phát biểu đúng:

A. Góc có số đo 120° là góc vuông

B. Góc có số đo 80° là góc tù

C. Góc có số đo 100° là góc nhọn

D. Góc có số đo 150° là góc tù

Hướng dẫn

+ Góc có số đo 120° là góc tù vì 90° < 120° < 180° nên A sai.

+ Góc có số đo 80° là góc nhọn vì 0° < 80° < 90° nên B sai.

+ Góc có số đo 100° là góc tù vì 90° < 100° < 180° nên C sai.

+ Góc có số đo 150°là góc tù vì 90° < 150° < 180° nên D đúng.

Chọn đáp án D.