Tháng Năm 28, 2023

Chọn đáp án đúng:

Chọn đáp án đúng:

A. \(\frac{P}{Q}=\frac{Q:S}{P:S}\) ( S là một nhân tử chung)

B. \(\frac{P}{Q}=\frac{Q.R}{P.R}\) ( R là một đa thức khác 0)

C. \(\frac{P}{Q}=\frac{P:T}{Q:T}\) ( T là một nhân tử chung)

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

Áp dụng lý thuyết, chọn C.