Tháng Ba 29, 2023

Chọn câu trả lời đúng:

Chọn câu trả lời đúng:

A. -365.366 < 1

B. -365.366 = 1

C. -365.366 = -1

D. -365.366 > 1

Hướng dẫn

Ta có: -365.366 < 0 < 1 và -365.366 ≠ -1

Chọn đáp án A.