Tháng Tư 2, 2023

Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. (-5).25 = -125

B. 6.(-15) = -90

C. 125.(-20) = -250

D. 225.(-18) = -4050

Hướng dẫn

• (-5).25 = -(5.25) = -125 nên A đúng.

• 6.(-15) = -(6.15) = -90 nên B đúng.

• 125.(-20) = -(125.20) = -2500 ≠ -250 nên C sai.

• 225.(-18) = -(225.18) = -4050 nên D đúng.

Chọn đáp án C.