Tháng Ba 31, 2023

Chọn câu trả lời đúng nhất: Giá trị của P = 2001 – (53 + 1579) – (-53) là:

Chọn câu trả lời đúng nhất: Giá trị của P = 2001 – (53 + 1579) – (-53) là:

A. Là số nguyên âm

B. Là số nguyên dương

C. Là số nhỏ hơn -2

D. Là số nhỏ hơn 100.

Hướng dẫn

Ta có: P = 2001 – (53 + 1579) – (-53) = 2001 – 53 – 1579 + 53

= (2001 – 1579) – (53 – 53) = 422 – 0 = 422

Do đó P là một số nguyên dương

Ngoài ra P > 100 nên các đáp án A, C, D đều sai.

Chọn đáp án B.