Tháng Năm 26, 2022

Chọn câu sai: Các số nguyên \( x, y \) mà \(\frac{x}{2} = \frac{3}{y}\) là

Chọn câu sai: Các số nguyên \( x, y \) mà \(\frac{x}{2} = \frac{3}{y}\) là

A. \( x = 1, y = 6 \)

B. \( x=2, y = -3 \)

C. \( x = – 6, y = – 1 \)

D. \( x = 2, y = 3 \)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Hướng dẫn

giải chi tiết:

\(\frac{x}{2} = \frac{3}{y} \Rightarrow xy = 6\). Ta thấy với \(x = 2, y = -3\) thì \(xy = – 6 \ne 6\).

Chọn B.