Tháng Ba 5, 2024

Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. (-6) + (-3) < (-6)

B. (-9) + (-12) < (-20)

C. 105 + 99 > 100

D. (-66) + (-55) > 0

Hướng dẫn

A. (-6) + (-3) = -9 < -6: Đúng

B. (-9) + (-12) = -21 < -20: Đúng

C. 105 + 99 = 204 > 100: Đúng

D. (-66) + (-55) = -121 > 0: Sai vì -121 < 0

Chọn câu D