Tháng Ba 21, 2023

Chọn câu sai:

Chọn câu sai:

A. |0| = 0

B. |-20| > 19

C. |-25|:5 = 5

D. |-2| < 1

Hướng dẫn

• |0| = 0 nên A đúng.

• |-20| = 20 > 19 nên B đúng.

• |-25|:5 = 25:5 = 5 nên C đúng.

• |-2| = 2 > 1 nên D sai.

Chọn đáp án D.