Tháng Sáu 8, 2023

Chọn câu đúng. Giá trị của phân thức \(\frac{{{x^2} – x}}{{2(x – 1)}}\) tại \(x = 4\) là :

Chọn câu đúng. Giá trị của phân thức \(\frac{{{x^2} – x}}{{2(x – 1)}}\) tại \(x = 4\) là :

A. \(4\)

B. \(2\)

C. \(6\)

D. \(8\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

– Phân tích các mẫu thức thành nhân tử

– Rút gọn biểu thức và tính giá trị biểu thức

Lời giải chi tiết:

Đk: \(x – 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne 1.\)

\(A = \frac{{{x^2} – x}}{{2(x – 1)}} = \frac{{x(x – 1)}}{{2(x – 1)}} = \frac{x}{2}(x \ne 1)\).

Với \(x = 4\)(tmdk) ta thay \(x = 4\) vào A ta được: \(A = \frac{4}{2} = 2.\)

Chọn B.