Tháng Tư 2, 2023

Chọn câu đúng:

Chọn câu đúng:

A. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng.

B. Nếu ba điểm không cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

C. Nếu ba điểm cùng một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Hướng dẫn

Từ định nghĩa ba điểm thẳng hàng ta thấy đáp án C đúng.

Chọn đáp án C.