Tháng Tư 15, 2024

Chọn bốn điểm M; N; P; Q cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm M; N nằm cùng phía đối với điểm Q còn hai điểm N; P nằm khác phía đối với điểm Q. Một hình vẽ đúng là:

Chọn bốn điểm M; N; P; Q cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm M; N nằm cùng phía đối với điểm Q còn hai điểm N; P nằm khác phía đối với điểm Q. Một hình vẽ đúng là:

Hướng dẫn

• Đáp án A: Hai điểm M; N nằm cùng phía so với Q và hai điểm N; P nằm khác phía so với Q nên A đúng.

• Đáp án B: Hai điểm N; P nằm cùng phía so với Q nên B sai.

• Đáp án C: Hai điểm N; P nằm cùng phía so với Q nên C sai.

• Đáp án D: Hai điểm M; N nằm khác phía so với Q nên D sai.

Chọn đáp án A.