Tháng Mười Một 30, 2023

Cho \(x+y=0\), rút gọn biểu thức \(B=5{{x}^{2}}yz+5x{{y}^{2}}z-5xyz\):

Cho \(x+y=0\), rút gọn biểu thức \(B=5{{x}^{2}}yz+5x{{y}^{2}}z-5xyz\):

A. \(5xyz\)

B. \(0\)

C. \(-5\)

D. \(-5xyz\)\(\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

\(B=5{{x}^{2}}yz+5x{{y}^{2}}z-5xyz=5xyz.x+5xyz.y-5xyz=5xyz\left( x+y-1 \right)\)

Với \(x+y=0\), biểu thức \(B\) rút gọn là: \(B=5xyz\left( 0-1 \right)=-5xyz\)

Chọn D.