Tháng Sáu 8, 2023

Cho tam giác MNP có MN = 3cm; MP = 4cm; NP = 5cm. a) Chứng minh rằng tam giác MNP là tam giác vuông b) Kẻ đường cao MK. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của K trên MN và MP. Tính DE c) Chứng minh rằng:MD.MN = ME. MP d) Chứng minh rằng: ND.PE.NP = MK$^{3}$

Cho tam giác MNP có MN = 3cm; MP = 4cm; NP = 5cm.

a) Chứng minh rằng tam giác MNP là tam giác vuông

b) Kẻ đường cao MK. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của K trên MN và MP. Tính DE

c) Chứng minh rằng:MD.MN = ME. MP

d) Chứng minh rằng: ND.PE.NP = MK$^{3}$

Lời giải chi tiết: